DB作成 (MySQL)

MySQLに開発用のDB、ユーザを作成します。開発用DBは内容を確認したりする機会が多いので短めの名前 tsuuji_dev にしました。また、ログインユーザー名 tsuuji を作成します、開発用なのでパスワードは無しです。

%  mysql -u root -p
.....
mysql> create database tsuuji_dev;
mysql> grant all privileges on tsuuji_dev.* to tsuuji@localhost identified by '';
mysql> \q
%  mysql -u tsuuji tsuuji_dev  ← 作成したDB,ユーザーの確認

config/database.yml はこんな感じ

development:
  adapter: mysql
  database: tsuuji_dev
  username: tsuuji
  password:
  socket: /opt/local/var/run/mysql5/mysqld.sock